Spirobassia hirsuta (L.) Freitag et G. Kadereit[more info]